OVER DOEK

MISSIE EN VISIE

DOEK neemt textiel als uitgangspunt om een artistiek, experimenteel, innovatief en ambachtelijk platform te vormen dat duurzame artistieke en sociaal-design concepten creëert.

In de stedelijke context richt DOEK zich tot een superdiverse community van kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, makers en ambachtslui die oog heeft voor grote uitdagingen in de samenleving: solidair samenleven en respect voor het natuurlijk evenwicht. DOEK gelooft dat door kennis, ervaring en/of vaardigheden te delen, er een nieuwe sociale kracht ontstaat.

DOEK neemt de vrijheid om maatschappelijke problematieken te benaderen vanuit een artistiek oogpunt en de verantwoordelijkheid om creativiteit in te zetten als motor voor sociale verandering.

WERKING

DOEK maakt zijn missie en visie concreet door:

artistieke, social-design, innovatieve en kunsteducatieve concepten en methodieken uit te werken rond duurzaam textiel, textielreststromen en textielambachten.

ontmoetingsateliers te organiseren waar kunstenaars, ontwerpers , makers en ambachtslui elkaar kunnen inspireren.

de implementatie van zijn methodieken in andere domeinen.

partnerships met diverse actoren o.a. overheden, bedrijven en non-profit partners (artistieke-, educatieve-, sociaal-culturele-, en erfgoedorganisaties).

zijn projecten zichtbaar te maken in de publieke ruimte en/of te opereren in de stedelijke context.

co-working te faciliteren in ons atelier door o.a het delen van materiaal, kennis ,ervaring….

HISTORIEK

Ontstaan

DOEK werd in 2012 opgericht door social designer, kunstenaar en kostuumontwerper Lies Van Assche en ontstond uit een ambitie om een duurzame textielwerkplaats te ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s zoals solidair samenleven, stedelijkheid, identiteit, duurzaamheid, die haar reeds jarenlang beïnvloeden in haar werk. De oprichting van DOEK werd daarenboven gestimuleerd door de geboorte van haar kind en de urgente wens om Theresia te zien opgroeien in een omgeving waar superdiversiteit gezien wordt als een rijkdom in plaats van een probleem. Deze overtuiging wil ze implementeren als een gemeenschappelijk goed door het ontwikkelen van concepten en projecten met een sociale insteek en met een artistieke finaliteit waarin textiel de rode draad vormt.

En zo ontstond DOEK.

Naam

De naam DOEK werd in 2012

gekozen omdat het staat voor:

DOEK, een stuk textiel

Textiel een tactiel levend materiaal dat kan functioneren als kunstobject, als beschermer van het lichaam, als uiting van identiteit, als middel tot expressie, als communicatiemiddel, ...

DOEK, een theaterdoek

Een gesloten theaterdoek waarachter verhalen zitten die nog niet zichtbaar zijn, die nog verteld moeten worden.

DOEK, een leeg canvas

Een canvas dat de mogelijkheid in zich draagt om een kunstwerk te worden.

Tijdlijn

2012

DOEK ontstaat op initiatief van Lies Van Assche in oktober 2012 onder de vleugels van Kopspel vzw. Als een sociaal-artistiek tewerkstellingsproject werkt DOEK met nieuwkomers en jongeren uit het deeltijds onderwijs. Via opdrachten vanuit de culturele, creatieve en erfgoedsector wordt hen werkervaring op niveau geboden.

In 2013 groeit vanuit DOEK het textiel- ambachtenproject Knooppunt. Dit project werkt met nieuwkomers en verlegt de focus naar textiel in een breder cultureel kader en de uitwisseling van kennis en technieken.

Nieuwkomers brengen vanuit hun diverse thuislanden waardevolle ambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Knooppunt borduurt verder op hun talent en laat hun bijzondere handwerktechnieken aanknopen bij de rijke traditie van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Het ontwikkelt formats voor het duurzaam doorgeven van deze traditionele ambachten. Het zet artistieke dialogen en samenwerkingen op met ontwerpers of kunstenaars waarbij de kwaliteit van de ontmoeting in de uitwisseling van dit immaterieel erfgoed centraal staat.

2013

2015

In 2015 krijgt Knooppunt  een projecttoelage van de Vlaamse overheid (participatieproject van kansengroepen) en een toelage van de federale overheid (impulsfonds voor migrantenbeleid) naast een toelage vanuit de cultuurantenne Borgerhout. Door zijn verfrissende en vernieuwende aanpak genereert Knooppunt heel veel positieve aandacht van verschillende sectoren, organisaties, beleidsmakers, sociaal en cultureel werkers, deelnemers en pers.

Datzelfde jaar start DOEK praktisch experimenteel onderzoek naar upcycling. Dit resulteert in verschillende nieuwe projecten zoals Texup  en samenwerkingen zoals Stadslab 2050

2016

DOEK slaat zijn vleugels uit en verlaat Kopspel vzw. Door de vele kansen en mogelijkheden die DOEK ondertussen krijgt, groeit de behoefte om naar buiten te treden als een zelfstandige organisatie met een eigen vernieuwende invalshoek. Om de werking van DOEK  structureel te verankeren, is DOEK vanaf 2016 operationeel in een eigen vzw.

2017

Tot 2016 is  DOEK gevestigd in de Brede School in Borgerhout. Dit oud schoolgebouw is de thuisbasis van verschillende organisaties die vluchtelingen  en migranten ondersteunen door het aanbieden van lessen Nederlands, de creatie van sociale werkgelegenheid en sociaal-culturele activiteiten. DOEK initieert en organiseert een aantal concepten en projecten waarin de basisbeginselen van de organisatie - co-working, co-creatie en talentontwikkeling concreet vorm krijgen. Verschillende projecten zagen het levenslicht.