OVER DOEK

MISSIE EN VISIE

Het textielplatform DOEK werkt volgens een transversaal en transdisciplinair experimenteel model van en voor een superdiverse community van ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers die een brug willen slaan tussen de kunsten en de publieke ruimte.

Deze superdiverse community deelt een aantal waarden en principes, met de mogelijkheid om deze te kunnen blijven herformuleren. Hieronder vind je het DOEK manifest, dat ook steeds in verandering blijft.

We geloven in de waarde van cultuur als fundament van de samenleving, de kunstenaar, maker en ontwerper als motor en transformator voor systemische verandering en een duurzame toekomst. 

We nemen de vrijheid om maatschappelijke problematieken te benaderen vanuit een artistiek oogpunt.

We nemen de verantwoordelijkheid om kunst en creativiteit in te zetten als motor voor sociale verandering. 

We organiseren ons in een textielplatform dat even beweeglijk is als de wereld waarin het tot stand komt.

We zorgen voor een duurzame en veerkrachtige omgeving voor onderzoek en concrete experimenten.     

We staan open voor nieuwe impulsen van binnenuit en van buitenaf, en dit zowel op artistiek als maatschappelijk vlak.  

We werken samen met partners aan duurzame diversiteit over sectoren en disciplines heen. 

We scheppen ruimte en tijd voor het creëren van nieuwe regels en vormen gefundeerd op gelijkwaardige wederkerigheid.

We zorgen dat de collectieve wijsheid in het textielplatform optimaal wordt benut, gedeeld en zichtbaar gemaakt.     

WERKING

Het textielplatform DOEK is facilitator, ontwikkelaar, incubator,  en connector en aanstoker voor artistieke, educatieve, experimentele, innovatieve en social-design processen, projecten, concepten en methodieken waarin maatschappelijke verandering en textiel de rode draad vormen.
DOEK biedt een spiegel voor de hedendaagse maatschappelijke context. Het artistieke staat niet enkel centraal als een artistieke vertaling en expressie van wat er maatschappelijk gebeurt, maar zet ook aan tot engagement en reflectie.

Dit doen we aan de hand van 3 pijlers :

organisatie en facilitatie van ontmoeting en uitwisseling van kennis en expertise binnen en buiten ons netwerk

ontwikkeling van ontmoetings-, leer- en werkplekken 

mogelijkheid tot residenties voor ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers 

ter beschikkingstelling van het atelier en machines aan textielprofessionals

mogelijkheid tot advies en coaching

We hebben door onze transversale projecten afgelopen jaren expertise opgebouwd rond zeer diverse thema’s:

co-creatiemethodieken 

textielupcycling vanuit diverse textielreststromen 

textielinnovatieve modellen

hergebruik van textielreststromen in de kunsten

circulair en duurzaam textiel

textiel in de kunsten

empowerment van nieuwkomers

talentontwikkeling

lokale en globale textielambachten

overdracht en borging van divers en stedelijk immaterieel erfgoed

kennisdelingsmethodieken

sociale en reguliere tewerkstelling van vluchtelingen in de brede cultuursector

competentie-ontwikkeling van nieuwkomers tijdens onze projecten

HISTORIEK

Ontstaan

DOEK werd in 2012 opgericht door social designer, kunstenaar en kostuumontwerper Lies Van Assche en ontstond uit een ambitie om een duurzame textielwerkplaats te ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s zoals solidair samenleven, stedelijkheid, identiteit, duurzaamheid, die haar reeds jarenlang beïnvloeden in haar werk. De oprichting van DOEK werd daarenboven gestimuleerd door de geboorte van haar kind en de urgente wens om Theresia te zien opgroeien in een omgeving waar superdiversiteit gezien wordt als een rijkdom in plaats van een probleem. Deze overtuiging wil ze implementeren als een gemeenschappelijk goed door het ontwikkelen van concepten en projecten met een sociale insteek en met een artistieke finaliteit waarin textiel de rode draad vormt.

En zo ontstond DOEK.

Naam

De naam DOEK werd in 2012

gekozen omdat het staat voor:

DOEK, een stuk textiel

Textiel een tactiel levend materiaal dat kan functioneren als kunstobject, als beschermer van het lichaam, als uiting van identiteit, als middel tot expressie, als communicatiemiddel, ...

DOEK, een theaterdoek

Een gesloten theaterdoek waarachter verhalen zitten die nog niet zichtbaar zijn, die nog verteld moeten worden.

DOEK, een leeg canvas

Een canvas dat de mogelijkheid in zich draagt om een kunstwerk te worden.

Tijdlijn

2012

DOEK ontstaat op initiatief van Lies Van Assche in oktober 2012 onder de vleugels van Kopspel vzw. Als een sociaal-artistiek tewerkstellingsproject werkt DOEK met nieuwkomers en jongeren uit het deeltijds onderwijs. Via opdrachten vanuit de culturele, creatieve en erfgoedsector wordt hen werkervaring op niveau geboden.

In 2013 groeit vanuit DOEK het textiel- ambachtenproject Knooppunt. Dit project werkt met nieuwkomers en verlegt de focus naar textiel in een breder cultureel kader en de uitwisseling van kennis en technieken.

Nieuwkomers brengen vanuit hun diverse thuislanden waardevolle ambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Knooppunt borduurt verder op hun talent en laat hun bijzondere handwerktechnieken aanknopen bij de rijke traditie van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Het ontwikkelt formats voor het duurzaam doorgeven van deze traditionele ambachten. Het zet artistieke dialogen en samenwerkingen op met ontwerpers of kunstenaars waarbij de kwaliteit van de ontmoeting in de uitwisseling van dit immaterieel erfgoed centraal staat.

2013

2015

In 2015 krijgt Knooppunt  een projecttoelage van de Vlaamse overheid (participatieproject van kansengroepen) en een toelage van de federale overheid (impulsfonds voor migrantenbeleid) naast een toelage vanuit de cultuurantenne Borgerhout. Door zijn verfrissende en vernieuwende aanpak genereert Knooppunt heel veel positieve aandacht van verschillende sectoren, organisaties, beleidsmakers, sociaal en cultureel werkers, deelnemers en pers.

Datzelfde jaar start DOEK praktisch experimenteel onderzoek naar upcycling. Dit resulteert in verschillende nieuwe projecten zoals Texup  en samenwerkingen zoals Stadslab 2050

2016

DOEK slaat zijn vleugels uit en verlaat Kopspel vzw. Door de vele kansen en mogelijkheden die DOEK ondertussen krijgt, groeit de behoefte om naar buiten te treden als een zelfstandige organisatie met een eigen vernieuwende invalshoek. Om de werking van DOEK  structureel te verankeren, is DOEK vanaf 2016 operationeel in een eigen vzw.

2017

Tot 2016 is  DOEK gevestigd in de Brede School in Borgerhout. Dit oud schoolgebouw is de thuisbasis van verschillende organisaties die vluchtelingen  en migranten ondersteunen door het aanbieden van lessen Nederlands, de creatie van sociale werkgelegenheid en sociaal-culturele activiteiten. DOEK initieert en organiseert een aantal concepten en projecten waarin de basisbeginselen van de organisatie - co-working, co-creatie en talentontwikkeling concreet vorm krijgen. Verschillende projecten zagen het levenslicht.